Đồng phục bảo vệ chính là hình ảnh đầu tiên mà khách hàng nhìn vào một công ty, doanh nghiệp.Vì vậy, không chỉ cán bộ công nhân viên mới cần đồng phục, những người bảo vệ cũng cần có bộ đồng phục cho riêng mình góp phần quảng bá hình ảnh của công ty, doanh nghiệp ra công chúng.

5 votes.


1 vote.


1 vote.


1 vote.


2 votes.


1 vote.


1 vote.


1 vote.


1 vote.


1 vote.


1 vote.


1 vote.